TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 09:43:33 Ngày 07/12/2020 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Dương Hữu Bường
Tên đề tài: Chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp các tỉnh khu vực Đông - bắc (Nghiên cứu trường hợp Bắc Kạn)

1. Họ và tên: Dương Hữu Bường                                   2. Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 25/8/1978                                                 4.Nơi sinh: Bắc Kạn.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3684/2015-QĐ/XHNV, ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Sửa tên đề tài tại Quyết định số 557/QĐ-XHNV ngày 09/03/2018 về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

Tên đề tài cũ: Chính sách thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiến bộ trong sản xuất nông nghiệp vùng dân tộc thiểu số các tỉnh khu vực Đông Bắc (Nghiên cứu trường hợp tại Bắc Kạn).

Tên đề tài mới sau khi thay đổi: Chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp các tỉnh khu vực Đông - bắc (Nghiên cứu trường hợp Bắc Kạn).

7. Tên đề tài luận án: Chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp các tỉnh khu vực Đông - bắc (Nghiên cứu trường hợp Bắc Kạn)

8. Chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ          9. Mã số: Đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đình Tấn; TS Phạm Hồng Quất

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Áp dụng khung “năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia” để đề xuất khung chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh khu vực Đông - bắc.

- Sử dụng cách tiếp cận lý thuyết “thị trường kéo” theo tiêu chí việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm đưa ra sản phẩm hàng hóa phục vụ yêu cầu của thị trường.

- Sử dụng cách tiếp cận “khung mẫu - paradigm” của Thomas Kuhn vào phân tích mục tiêu của chính sách, tác động của chính sách, hiệu quả của chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

 

- Phát triển khái niệm “năng lực hấp thụ” (Absorptive Capacity) của Cohen and Levinthal (1990), vận dụng các tiêu chí đánh giá yếu tố năng lực hấp thụ công nghệ của Zahra and George (2002) vào việc đề xuất khung chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của khu vực Đông - bắc.

- Khuyến nghị các cơ quan quản lý thực hiện lộ trình áp dụng khung năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bắt đầu bằng việc: chọn lọc công nghệ cao để nhập khẩu, chuyển giao công nghệ từ khu vực R&D trong nước.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) Đề xuất khung chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh khu vực Đông - bắc, bằng cách áp dụng “khung năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia” gồm các yếu tố năng lực tiếp thu kiến thức công nghệ cao, năng lực ứng dụng kết quả R&D, năng lực chuyển đổi từ kết quả nghiên cứu đến sản phẩm mới, năng lực khai thác công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có) Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp các tỉnh khu vực Đông - bắc.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Dương Hữu Bường (2016), “Tác động của Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với sự chuyển biến về kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Bắc Kạn và nhận diện một số rào cản trong quá trình thực hiện”, Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: Từ chính sách đến thực tiễn, Nhà Xuất bản Thế giới, Hà Nội, tr. 200-209.

2. Dương Hữu Bường (2017), “Khắc phục những khó khăn trong chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”, Tổ chức và hoạt động chuyển giao công nghệ kinh nghiệm của Australia và đề xuất cho Việt Nam, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, tr. 462-469.

3. Dương Hữu Bường (2019), “Mối “liên kết ba” với việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo nhu cầu của thị trường”, Tạp chí khoa học Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Đại học Quốc gia Hà Nội Tập 35 (2), tr. 1-10.

4. Dương Hữu Bường (2019), “Áp dụng khung “năng lực hấp thụ công nghệ quốc gia” để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn”, Tạp chí khoa học Nghiên cứu Chính sách và Quản lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 35 (4), tr. 95-106.

 Phạm Thị Oanh
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược