TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Thông báo   Sau đại học 14:45:41 Ngày 05/03/2021 GMT+7
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thùy Linh
Tên đề tài: Phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh

 

1. Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh                                      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/8/1988                                                 4. Nơi sinh: Tuyên Quang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745 /2017/QĐ-XHNV, ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 2702/QĐ-XHNV ngày 26/9/2018 từ “Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, quần chúng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở nước ta hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh” thành “Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh”.

- Quyết định về việc điều chỉnh đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh số 849/QĐ-XHNV ngày 2/6/2020 từ “Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh” thành “Phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh”

7. Tên đề tài luận án: Phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh

8. Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học                                9. Mã số: 62 31 02 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

Một là, Luận án hệ thống hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo dân chủ và luận giải phong cách lãnh đạo dân chủ Hồ Chí Minh thông qua các bài viết, bài nói và các hoạt động của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Hai là, Luận án phân tích, đánh giá thực trạng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã từ 1998 đến nay, đặc biệt nhấn mạnh vào giai đoạn từ năm 2016 (Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW) đến nay.

Ba là, Luận án chỉ rõ những vấn đề đặt ra đối với xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay.

Bốn là, trên cơ sở phân tích thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam, Luận án đề xuất một số giải pháp cơ bản để xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ của cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Những kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành Hồ Chí Minh học, các môn lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhân văn có liên quan đến phong cách lãnh đạo dân chủ.

Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp luận cứ khoa học về lý luận cho việc xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho cán bộ lãnh đạo cấp xã ở Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo

Vận dụng phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách lãnh đạo cho cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược ở nước ta hiện nay.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

Nguyễn Thùy Linh (2017), “Phong cách lãnh đạo dân chủ Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Chính trị – xã hội trong thời hội nhập – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, ISBN: 978-604-65-3201-9, Nxb. Lao động - xã hội, tr.561-568.

Nguyễn Thùy Linh (2019), “Tư tưởng Hồ Chí Minh về “cách lãnh đạo””, Tạp chí Giáo dục lý luận (295), tr.8-16.

Nguyễn Thùy Linh (2019), “Phong cách lãnh đạo dân chủ Hồ Chí Minh – giá trị đối với công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay, ISBN: 978-604-65-4450-0, Nxb. Lao động – xã hội, tr.647-656.

Nguyễn Thùy Linh (2020), “Phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ cho cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (314), tr.46-51.

 

 VNU Media - VNU - USSH
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Khoa Quản trị Kinh doanh
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Trường Đại học Công nghệ
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Giáo dục
  • Khoa Luật
  • Khoa Quốc tế
  • Khoa Y Dược