KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Quỹ phát triển khoa học & công nghệ  >   Giới thiệu
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐHQGHN, NHIỆM KỲ 2021-2026

I. Giới thiệu chung

Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ (KHCN) - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định số 3042/QĐ-KHCN ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Quỹ KHCN là đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kể cả ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Quỹ KHCN là tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động theo luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và theo các quy định của ĐHQGHN. Hoạt động của Quỹ KHCN nhằm tài trợ, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học công nghệ và nâng cao vị thế của ĐHQGHN, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1. Hội đồng quản lý Quỹ

- GS.TS. Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN - Chủ tịch Hội đồng

- PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN - Phó Chủ tịch Hội đồng

- PGS.TS. Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ - Uỷ viên

- PGS.TS. Phạm Xuân Hoan, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính - Uỷ viên

- PGS.TS. Nguyễn Hiệu, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ - Uỷ viên

- GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo - Uỷ viên

- ThS. Bùi Lê Vũ, Phó Chánh Văn phòng ĐHQGHN­ - Uỷ viên.

2. Cơ quan điều hành Quỹ

Giám đốc điều hành Quỹ: PGS.TS Phạm Bảo Sơn

Phó Giám đốc điều hành Quỹ: PGS.TS Vũ Văn Tích

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Tiếp nhận, quản lý các nguồn vốn của Quỹ theo quy định;

2. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ;

3. Bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ;

4. Chấp hành các quy định của Điều lệ Quỹ, các quy định khác của ĐHQGHN và của Nhà nước có liên quan;

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Giám đốc ĐHQGHN;

6. Triển khai các hoạt động để phát triển vốn phù hợp với pháp luật của Nhà nước và các quy định của ĐHQGHN;

7. Tổ chức việc thẩm định và quyết định tài trợ, cho vay đối với các đề tài, dự án, hội nghị hội thảo và các đề xuất khác của các đơn vị, tập thể, cán bộ viên chức của ĐHQGHN xin tài trợ, vay vốn.

8. Tài trợ, cho vay, thu hồi vốn và lãi cho vay.

9. Kiểm tra, quản lý, nghiệm thu, đánh giá việc thực hiện các đề tài, dự án nhận tài trợ, vay vốn.

10. Đình chỉ việc tài trợ, cho vay hoặc thu hồi vốn đã cho vay khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về sử dụng vốn của Quỹ.

11. Quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để vận động tài trợ cho Quỹ hoặc ủy thác cho Quỹ tài trợ, cho vay để thực hiện các dự án khoa học công nghệ và thực hiện các hoạt động phát triển vốn theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

>>> Chi tiết các văn bản - quyết định

Quyết định số 3071/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/10/2021 về việc Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển KHCN của ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021 – 2026

Quyết định số 3072/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/10/2021 về việc Thành lập Ban Kiểm soát Quỹ phát triển KHCN của ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021 – 2026

Quyết định số 3073/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/10/2021 Bổ nhiệm PGS.TS Phạm Bảo sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN giữ chức Giám đốc Quỹ Phát triển KHCN ĐHQGHN nhiệm kỳ 2021 -2026

Quyết định số 3074/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/10/2021 Bổ nhiệm PGS.TS Vũ Văn Tích, Trưởng Ban KHCN giữ chức Phó Giám đốc Quỹ phát triển KHCN của ĐHQGHN nhiệm vụ 2021 - 2026

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :